Privacy Statement

Privacy Statement en Financiele Rekenkamer

Financiele Rekenkamer, Financiele Rekenkamer houdt zich bezig met het (doen) begeleiden van klanten bij het proces van het kopen van een woning, (doen) adviseren van klanten over (hypothecair)krediet en verzekeringen en (doen) bemiddelen bij de totstandkoming van (hypothecair)krediet- en verzekeringsovereenkomsten. Voor deze werkzaamheden verwerken wij persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens. Financiele Rekenkamer, is statutair gevestigd te Almelo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 08182774. Financiele Rekenkamer verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie onderhoudt. Financiele Rekenkamer beoogt met dit ‘Privacy Statement Financiele Rekenkamer’ u duidelijkheid te verschaffen hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Financiele Rekenkamer is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens van (potentiële) klanten van Financiele Rekenkamer. U wordt beschouwd als (potentiële) klant van Financiele Rekenkamer

Ons privacybeleid Zowel Financiele Rekenkamer als zakenpartners aangesloten bij Financiele Rekenkamer hechten veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten. Zij zullen op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voorts is ons privacybeleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

De belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens

1. Wie is verantwoordelijk? Financiele Rekenkamer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Wat is verwerken? Dat is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, wijzigen, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? i) Uw contactgegevens (zoals: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer) ii) Uw identificatiegegevens (zoals: Burger Service Nummer (BSN), paspoortnummer, ID-nummer, geboortedatum, geslacht, kopie van identiteitsbewijzen) iii) Uw financiële gegevens (zoals: over leningen, onroerend goed, inkomen, financiële verplichtingen, bankrekeningnummer) iv) Gevoelige categorieën van persoonsgegevens (zoals: kopieën van identiteitsbewijzen, persoonsgegevens inzake strafrechtelijke veroordelingen, fraude , BSN en andere identificatienummers van de overheid) v) Overige gegevens die van belang zijn (zoals: beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, contractgegevens) vi) Contactmomenten (zoals: brieven en e-mails die wij sturen en van u ontvangen en wat u op onze websites doet en bekijkt, ons contact via social media, zoals Facebook )

4. Welke geldige reden (grondslag) voor verwerking hebben wij? i) Voor het afsluiten en de uitvoering van de leningovereenkomst hebben wij gegevens van u nodig. ii) Voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van Financiele Rekenkamer of van een derde, behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen. Bijvoorbeeld voor: de bescherming van uw en onze eigendommen en gegevens en die van anderen, de bescherming van onze eigen financiële positie en het belang van andere klanten te beschermen, marketing, uitvoering van een efficiënte administratie zoals het centraliseren of vervangen van systemen, het gebruik maken van dienstverleners, de veiligheid van systemen en netwerken, het uitvoeren van statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Ook iemand anders kan een gerechtvaardigd belang hebben waarvoor wij uw gegevens moeten gebruiken. iii) Om te voldoen aan een wettelijke plicht. wetten die ons verplichten uw gegevens te bewaren zoals het Burgerlijk Wetboek, Wet op het Financieel Toezicht (WFT) of specifieke bepalingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) iv) Met uw toestemming, waar u die hebt gegeven, die u kunt intrekken.

5. Voor welke doelen gebruiken wij uw persoonsgegevens? i) om een overeenkomst met u te kunnen aangaan en uitvoeren, u dus producten en diensten te kunnen leveren. Zonder uw gegevens kunnen wij bijvoorbeeld u niet adviseren bij het sluiten van een hypotheek.. ii) voor onderzoek en statistische analyses, om onze producten en diensten te ontwikkelen en verbeteren, maar ook onderzoeken we mogelijke trends, problemen, oorzaken van fouten en risico’s. Bijvoorbeeld om te controleren of nieuwe regels goed worden nageleefd. Zo kunnen we klachten en schade voorkomen. iii) voor promotie- marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat interessant voor u kan zijn iv) om uw en onze risico’s te beoordelen v) om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om medewerking aan toezichthouders te kunnen verlenen vi) om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft en om uw en onze belangen te beschermen, bijvoorbeeld als het gaat om fraudebestrijding en –onderzoek, waarvoor wij onder anderen incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector, kranten en internet raadplegen. Bijvoorbeeld door ongebruikelijke transacties te melden of door mogelijke frauduleuze transacties te herkennen, te stoppen, en zo nodig bij u te verifiëren. Wij toetsen altijd eerst of dit is toegestaan. vii) voor klanttevredenheidsonderzoek en voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten, bijvoorbeeld als u een vraag, opmerking of klacht hebt. viii) Wij mogen uw gegevens binnen de groep van bedrijven waartoe Financiële Rekenkamer behoort delen voor interne administratieve doelen of om de dienstverlening aan u te verbeteren. Of omdat de wet zegt dat het moet. Zo kunnen we een completer beeld krijgen van uw financiële situatie. Het kan bijvoorbeeld van belang zijn om te weten dat u al een lening heeft bij een bedrijf binnen de groep, als u een lening bij ons aanvraagt. Ook mogen ondernemingen binnen de groep u benaderen met aanbiedingen.

6. Wat als wij geen gegevens van u krijgen? Hebben wij gegevens van u nodig om u te adviseren bij het sluiten van een hypotheek? En wilt u die toch niet geven, terwijl in de wet staat dat dat wel moet of omdat we ze simpelweg nodig hebben om de overeenkomst te kunnen uitvoeren? Dan kunnen wij helaas geen overeenkomst tot dienstverlening met u aangaan of dan moeten we een lopende overeenkomst met u beëindigen. In de (online) formulieren die u soms moet invullen, ziet u welke gegevens verplicht zijn. Wilt u dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen? Dat kan helaas niet voor de verplichte gegevens. Die hebben we nodig. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft, of omdat wij verplicht zijn deze te bewaren volgens de wet, of vanwege een gerechtvaardigd belang van Financiele Rekenkamer .

7. Van wie krijgen wij uw gegevens en aan welke anderen geven we die? Wij gebruiken ook gegevens over u die we niet van u zelf hebben gekregen, maar bijvoorbeeld van uw partner, uit openbare bronnen, van externe marketingbureaus of handelsinformatiebureaus. Verder gebruiken we uw persoonsgegevens voor doorgifte aan, controle bij en uitwisseling met andere bedrijven en instellingen, zoals, uw werkgever of UWV, leveranciers en zakelijke partners met wie wij samenwerken in het kader van uw hypotheek, zoals hypotheekverstrekkers, of IT bedrijven en datacenters .

Wij schakelen ook derden in voor de uitvoering van onze diensten. Als deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens hebben wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om er voor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Wij delen uw gegevens niet met derden voor marketing – of verkoop activiteiten. Voor zover gegevens worden verstrekt ten behoeve van hun activiteiten dan gebeurt dit uitsluitend in zodanig geanonimiseerde en geaggregeerde vorm dat zij op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot u als persoon.

8. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens? Onze website, portal en IT-systemen zijn goed beveiligd en ook verder doen we ons uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen door het nemen van zogenaamde passende technische en organisatorische maatregelen. Ook onze medewerkers en die van onze leveranciers hebben instructies gekregen zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en deze geheim te houden. Zo proberen wij te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Om deze bescherming te realiseren hebben wij een passend beveiligingsbeleid, dat periodiek wordt geëvalueerd en aangepast als dat nodig is.

9. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens? Wij bewaren uw gegevens zo lang als we ze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze verwerken, zo lang als we ze moeten bewaren van de wet en zolang als we ze mogen bewaren voor vorderingen (tot de eventuele vordering is verjaard) waartegen we ons moeten kunnen verweren. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

10. Wat doen wij met uw gegevens na afloop van de bewaartermijn? Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd . Anonimiseren houdt in dat uw persoonsgegevens worden ontdaan van alle mogelijk identificerende kenmerken, zodat niemand nog kan zien dat het over u gaat.

11. Welke wetten en regelingen zijn van toepassing? Onder andere: i) Algemene Verordening Gegevensbescherming. ii) Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. iii) Het Protocol Incidenten Waarschuwingssysteem Financiële Instellingen. iv) Gedragscode Persoonlijk Onderzoek v) Telecommunicatiewet

12. Welke rechten hebt u? i)Inzage: U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens en kunt over het algemeen binnen één maand na uw verzoek aan ons inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. ii) Correctie: U kunt ons vragen om onjuistheden in uw persoonsgegevens te laten corrigeren. iii)Verwijderen: U kunt ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat u hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van uw persoonsgegevens. iv) Bezwaar tegen verwerking: Als u bezwaar hebt tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld e-mails met aanbiedingen. v)Beperken van verwerking: U kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld als de juistheid van persoonsgegevens door u wordt betwist. vi) Overdraagbaarheid: U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd opslaan, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen, bijvoorbeeld om deze vervolgens te verzenden naar een derde partij. Dat heet ‘data portabiliteit’ vii) Intrekking toestemming: Waar u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken kunt u uw toestemming intrekken, waardoor wij de persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerken. viii) Een klacht indienen: U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij de uitoefening van deze rechten kunnen er uitzonderingen van toepassing zijn, waardoor u bepaalde rechten niet in alle gevallen kunt uitoefenen.

13. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? Vraag of klacht? Het inzagerecht en het recht op overdraagbaarheid kunt u uitoefenen via uw account op het klantportal. Voor de uitoefening van uw overige rechten stuurt ons een brief of e-mail. En stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw BSN en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van uw brief. Ook als u vragen of klachten hebt over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met :

Financiele Rekenkamer , Zwanenbelt 39, 7607JW – ALMELO  info@financielerekenkamer.nl

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Wijziging van dit Privacy Statement Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen. Een nieuwe versie wordt altijd op onze website gepubliceerd.

Versie 2018.1 Financiele Rekenkamer

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten